nyheter uddevalla

Uppmärksammande av Allahs gåvor

Skrivet av IC Uddevalla
2021-12-29 11:03:43
Blog image
Allah den Högste säger:

’Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!’

(Ibrahim; vers 7)

All lov och pris tillhör Allah, vår Herre som ger oss mer än vi förtjänar. Han som säger i Koranen:

”Och om ni skulle räkna Allahs gåvor (till er) skulle ni aldrig lyckas. Sannerligen är människan orättvis och otacksam.”

(Ibrahim; vers 34)

Sannerligen vittnar jag att det inte finns någon gud värdig dyrkan förutom Allah; Hans gåvor är många, vår mest generösa Herre, och allt gott kommer från Honom. Och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och Sändebud. Han som sade:

”Skall jag inte vara en tacksam tjänare?”

Må Allahs frid och välsignelser vara över honom.

Mina bröder, ni ska veta att en del av gudsfruktan – at-taqwa – är att visa tacksamhet till Allah för Hans gåvor – både med inre och yttre sidan.

Att visa tacksamhet till Allah är ett sätt att visa lydnad till Allah och göra Honom nöjd med oss; det är ett sätt att komma närmare Allah och ett sätt att få mer belöning i Dunya och i Akhirah. Det är också ett sätt att undvika ett straff som väntar på dem som inte är tacksamma. Så som Allah säger:

’Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!’

(Ibrahim; vers 7)

Om vi inte tackar Allah så riskerar vi att hamna där nationerna innan oss hamnade. Om vi inte tackar Allah riskerar vi att förlora säkerheten för våran rizq och vi riskerar att hamna i stor förlust. Så som Allah säger i Surah an-Nahl:

”Och Allah ger ett exempel: en stad som var säker och trygg; vars rizq kom i stora mängder från alla håll men den (folket i staden) förnekade Allahs gåvor. Så Allah lät den (staden med folket) smaka på omsvepningen av hunger och rädsla för det som de hade gjort.”

(An-Nahl; vers 112)

Och Allah gav många gåvor till stammen av Saba’; trädgårdar med frukt och annat gott och Allah krävde bara att de skulle vara tacksamma för gåvorna. Allah säger i Surah Saba’:

”För stammen av Saba’ fanns ett tecken i deras boplats: två fält med gårdar till höger och vänster. Det sades till dem, ’Ät från den rizq av er Herre och var tacksamma till Honom. En god mark (har ni fått och er Herre är förlåtande.

Men de vände ifrån och förnekade så Vi skickade till dem översvämning från dammen av ’Arim och Vi bytte ut deras gårdar med gårdar som bar på sura frukter, tamarisker och några vilda lotusträd.

Så straffade Vi dem för att de inte trodde. Och så straffar Vi dem som är otacksamma.”

(Surah Saba’; vers 15-17)

Så frukta Allah mina bröder! Och tacka Honom för alla gåvor som Han har gett och som Han ger er. Och följ inte i Shaytaans spår som vill lägga tvivel i våra hjärtan. Han, må Allah förbanna honom, som vill att vi ska glömma att tacka Allah för alla gåvor som Allah har gett oss.

Och vi måste komma ihåg att Allahs straff är nära och kan drabba oss i Dunya eller i Akhirah, eller i båda och. Vi måste veta att om vi inte tackar Allah så riskerar vi att ta emot straffen som Allah har förberett för de som är otacksamma. Allah säger:

”VAD TÄNKER du om dem som har bytt bort Guds välgärningar mot förnekandet av sanningen och [på så sätt] har dragit sitt folk med sig ned i förintelsens boning,

helvetet, vars eld de skall få smaka? I sanning en fasansfull boning!

De satte medgudar vid Guds sida och ledde därigenom [andra] bort från Hans väg. Säg: ”Gläds [åt livet medan ni kan]; målet för er färd är Elden!”

(Ibrahim; vers 28-30)

Och sannerligen, mina bröder, kom ihåg att Allahs gåvor går inte att räkna. Om vi skulle spendera hela vårt liv på att räkna dem skulle vi inte kunna räkna dem. Allah säger:

”Och om ni skulle räkna Allahs gåvor (till er) skulle ni aldrig lyckas. Sannerligen är människan orättvis och otacksam.”

(Ibrahim; vers 34)

Och sannerligen har Allah talat sanning!

Islamiska Centret i Uddevalla

Islamiska Centret i Uddevalla är en ideell förening med kontor på Dalaberg, norra Uddevalla. Vi är en av Uddevallas största och mest aktiva föreningar. Vår verksamhet består av bland annat religiösa aktiviteter, sportevenemang och mycket mer. I folkmun är vi mer kända som Uddevalla moskén.

Hitta hit!

IC Uddevalla
Lövskogsgatan 8
45173 Uddevalla

isc-uddevalla@hotmail.com
070 000 00 00

Webbisdan utvecklad av Webbi