nyheter uddevalla

Khutbah 2019-01-25

Skrivet av IC Uddevalla
2021-12-29 11:09:19
Blog image
Allah säger i Koranen:

”DET SKALL gå de troende väl i händer…” (Surah al-Mu’minoon

Vilka är de troende? Allah beskriver dem med olika egenskaper och bland dem säger Han:

”och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag [ لِأمََانَاتھِِمْ ] och uppfyller sina
löften” (Surah al-Mu’minoon)

Profeten, SAWS, sade: ”Uppfyll förtroendet för den som anförtrodde dig och lura inte den som lurade dig.” (Tirmidhi)

Amanah är ett begrepp som inte går att översättas med endast ett ord på svenska. Det är ett begrepp som innehåller förtroende, lojalitet, ansvar, trovärdighet och flera ädla egenskaper. Det är en egenskap som innehåller betydelsen av säkerhet och stillhet; en egenskap som är motsatsen till arrogans och förräderi, lögn och otro. Vår Herre uppmuntrar oss till det i Koranen och vår Profet, SAWS, har pratat om det i många ahadith. Ibn Kathir nämner i sin Tafsir att ibn ’Abbas sade:

”al-Amanah betyder lydnad.”

’Ali ibn Abi Talhah återberättade att ibn ’Abbas sade:

”al-Amanah betyder Fara’id (de obligatoriska plikterna).”

Så begreppet amanah är väldigt brett och väldigt viktigt. Många bröder och systrar uppfattar många gånger att amanah är begränsad bara till de rättigheter som vi fullbordad mellan varandra. En bror som lånar pengar från en annan och behöver lämna pengarna tillbaka men inte gör det. En syster som har fått ett uppdrag av en annan syster men inte gör det som de kommit överens om. Men hur är det med den största amanah?!?! Har vi glömt den?!?! Har vi glömt att Allah sade:

”Vi erbjöd himlarna och jorden och bergen ansvaret [för förnuft och fri vilja], och de avböjde av ängslan [att inte kunna bära] det; men människan – alltid beredd till synd och dårskap – tog det på sig.” (al-Ahzab)

Ibn Kathir säger i sin tafsir att ibn ’Abbas sade:

”Detta (al-Amanah) erbjöds till dem (himlarna, jorden och bergen) innan de
erbjöds till Adam och de kunde inte bära på den amanah. Sen sa Allah till Adam, ’Jag erbjöd amanah till himlarna och jorden och bergen och de kunde inte bära på den, vill du ta den på dig?’ Han sade, ’Å Herre, vad innebär det?’ Han sade, ’Om du gör gott kommer du att belönas och om du gör ont så kommer du att bestraffas’. Så Adam tog på sig den amanah.”

Som vi kan se så är amanah mycket viktigt och det är viktigt att vi också förstår den varning som Allah har gett om vi inte uppfyller den amanah som vi har på oss. Allah säger i versen efter:

”Därför straffar Gud de män och de kvinnor som hycklar och de män och de
kvinnor som sätter medhjälpare vid Hans sida och därför vänder Sig Gud till de troende männen och de troende kvinnorna och innesluter dem i Sin nåd. – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (al-Ahzab)

Mina bröder i Islam, al-Amanah gäller hela tiden, vart vi än går. Vi har tagit på oss ett ansvar från Allah och vi måste ständigt vara försiktiga så att vi följer Hans lagar (sharee’ah) och att vi håller oss långt ifrån det som Han har förbjudit. Det gäller först och främst våra plikter som exempelvis shahadah, bönen, fastan i Ramadan men även det förtroendet som vi får av andra!

Profeten, SAWS, sa i en hadíth som återberättades av Imam Ahmad:

”Det finns fyra saker; om ni uppnår dem då vad ni än missar i den här världen, det kommer inte att spela någon roll: ’att bevara förtroendet حِفْظُ أَمَانَةٍ , tala sanningen, vara av god karaktär och att vara måttlig när man äter.’”

Jag vill avsluta med att nämna, mina bröder, att al-Amanah är en upphöjd
moralisk egenskap. Det är en egenskap som varje troende ska jaga efter och kämpa hårt för att uppfylla. Det är en egenskap som, tyvärr, försvinner idag mer och mer. Och sannerligen har Profeten talat sanning när han sa, så som det berättades i Jami’ at-Tirmidhi:

”En man kommer att sova och al-Amanah kommer att tas från hans hjärta.”
Och han, SAWS, fortsatte sen genom att säga: ”Sen kommer folket börja köpa och sälja och knappt någon kommer att uppmärksamma al-Amanah tills det kommer att sägas att bland den och den stammen finns en sannfärdig man…”

Denna ädla hadíth visar oss hur svårt det kommer att vara att hitta personer som uppfyller al-Amanah. Och sannerligen säger Allah i Koranen

”[Ingen] kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men [människorna] skall stå till svars [för sina handlingar].” [al-Anbiya]

Islamiska Centret i Uddevalla

Islamiska Centret i Uddevalla är en ideell förening med kontor på Dalaberg, norra Uddevalla. Vi är en av Uddevallas största och mest aktiva föreningar. Vår verksamhet består av bland annat religiösa aktiviteter, sportevenemang och mycket mer. I folkmun är vi mer kända som Uddevalla moskén.

Hitta hit!

IC Uddevalla
Lövskogsgatan 8
45173 Uddevalla

isc-uddevalla@hotmail.com
070 000 00 00

Webbisdan utvecklad av Webbi