nyheter uddevalla

Den bästa av er är den som är bäst mot sin fru

Skrivet av IC Uddevalla
2021-12-29 11:10:41
Blog image
Bismillah

På begäran av våra ädla syster har vi nu bestämt oss för att lyfta en viktig fråga som berör mannens poisition i ett äktenskap och hur Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, var som person i ett äktenskap. Många män har, tyvärr, uppfattat sin roll som "mannen i huset" som en roll där det behöver stråla ut auktoritet, där det krävs att man är så tuff som möjligt, att man är så bestämd som möjligt, oavsett situation, och att det är tydligt vad som är "kvinnans jobb" och vad som är "mannens jobb".

En muslim ska alltid försöka att lyda Allah och med lydnad till Allah följer även lydnad till Allahs Sändebud, Muhammad, må Allahs frid och välsignelser vara över honom. Många har dock sedan lång tid tillbaka glömt Profetens läror i denna fråga och tradition och kultur har påverkat hur man beter sig och vilka uppfattningar man har fått kring hur ett äktenskap ska se ut. För många, både muslimer och icke-muslimer, blir det pinsamt idag att stå och diska men samtidigt kalla sig en man. Det blir pinsamt att man står och lagar mat eller dammsuger men kallar sig själv för en man. Tyvärr så känner en hel del på samma sätt och de tror att dessa handlingar på något sätt gör en till mindre man. Faktum är att vår Profet Muhammad, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade att de bästa människorna är just de som hjälper sina fruar. De som underlättar för dem, som stöttar dem och som uppskattar dem både i handling och tal. Så här återberättas det:

Profeten - må Allahs frid och välsignelser vara över honom - sade: "Den bästa av er är den som är bäst gentemot sin fru..." (Antecknat av ibn Majah och den har klassats som godkänd av de lärda)

I en annan återberättelse när Profetens - må Allahs frid och välsignelser vara över honom - fru blev tillfrågad vad Profeten brukade göra hemma så svarade hon inte att han brukade sitta med fötterna uppe på bordet och få allting serverat. Hon svarade inte att han bara sov. Hon svarade:

"Han brukade hålla sig upptagen genom att tjäna sin familj och när det var tid för bönen skulle han gå ut för bönen." (Antecknt i Sahíh al-Bukhari och denna återberättelse är klassad som autentisk av islamiska lärda)

Som vi kan se så var Profeten - må Allahs frid och välsignelser vara över honom - en man som hjälpte mycket hemma, behandlade sin fru på ett bra sätt och ansträngde sig för att bidra till hushållet.
Han brukade sy sina kläder

Profetens - må Allahs frid och välsignelser vara över honom - blev tillfrågad vid ett annat tillfälle kring vad Profeten brukade göra hemma varpå hon svarade att:

"... han lagade sandaler, lappade ihop kläder och sydde." (Antecknat i al-Adab al-Mufrad och klassad som autentisk)

Detta var Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, som Allah påbjuder oss att följa. Profeten Muhammad gick aldrig runt hemma med någon arrogans som många idag gör, muslimer såväl som icke-muslimer, där de tror att de bara får sitta och bestämma, att de inte behöver göra någonting, etc. Profeten Muhammad visade oss vad det innebär att vara en man. Att man hjälper till. Att man visar att man finns där, att man uppmärksammar det som ens fru gör, att man stöttar henne i det, att man tar ansvar för sitt hushåll, städar undan efter sig, tar hand om sina kläder, tar hand om alla i familjen. Detta är Profetens lära.

Man är inte mer man bara för att man försöker framstå som en tuff kille. Profeten har aldrig ens brukat våld förutom vid tillfällen då hans försvarade sig i strid. Hans fru berättade att:

"Han slog aldrig någon med sin hand, varken en kvinna eller en tjänare..." (Antecknad i Sahíh Muslim och klassad som autentisk)

Tvärtom så var han ödmjuk, rättvis och kräleksfull. Det finns flertal autentiska återberättelser där Profeten hjälpte sin fru, delade glädjestunder med henne, prisade henne inför andra och mycket mer.
Slutsats

Islam är en religion som påbjuder fred, kärlek och omtänksamhet i ett äktenskap. Självklart nämner Islam vissa regler också, som exempelvis mannens roll att förse hushållet med mat, boende, etc. men i sin helhet påbjuder det mannen och kvinnan att leva i kärlek, en relation där de känner sig trygga med varandra. Profetens exempel som de lärda använder idag i sina föreläsningar och böcker visar oss att Allahs utvalda Profet, Muhammad, som Allah sände till oss människor för att lära oss och varna oss; till och med han behandlade sina fruar på det bästa sättet och han uppmuntrade det så mycket att han till och med kallade de bästa av människorna - de som är bäst mot sina fruar.

Att man är högmodig, våldsam och går runt med bröstet ut gör inte en till en större man. Vi måste i alla situationer försöka följa det som Allah och Hans Profet har påbjudit oss och däribland finns även att vi ska vara ödmjuka och frukta Allah i det vi gör och det vi säger.

Islamiska Centret i Uddevalla

Islamiska Centret i Uddevalla är en ideell förening med kontor på Dalaberg, norra Uddevalla. Vi är en av Uddevallas största och mest aktiva föreningar. Vår verksamhet består av bland annat religiösa aktiviteter, sportevenemang och mycket mer. I folkmun är vi mer kända som Uddevalla moskén.

Hitta hit!

IC Uddevalla
Lövskogsgatan 8
45173 Uddevalla

isc-uddevalla@hotmail.com
070 000 00 00

Webbisdan utvecklad av Webbi