Islams fem pelare

Trosbekännelsen (ash-Shahadatayn)

Detta är den första och viktigaste pelaren och innebär egentligen att man bekänner, först och främst med hjärtat men sedan självklart med ord och handlingar att det inte finns någon gudom värdig dyrkan förutom Allah och att Muhammad är Hans tjänare och Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom.

Detta innebär att en person tror att endast Allah är Herren, den Allsmäktige, som styr allt, Skaparen och Den som försörjer allt. Det innebär att man bekräftar Hans vackra namn och attribut och det som Hans älskade Sändebud, Muhammad, kom med.

Med den första pelaren bekräftar man dessutom Allah valde ut Muhammad för att förmedla budskapet och Allah befallde alla att följa honom. Allah säger i Koranen:

Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (Koranens Budskap, kapitel 3 vers 31)

 

shahadah
salah

Bönen (as-Salaah)

Bönen är den viktigaste pelaren efter trosbekännelsen. Muslimer tror på att Allah har föreskrivit för varje vuxen och förnuftig muslim att utföra fem obligatoriska böner varje dag och natt. Dessa böner utförs i ett rent tillstånd där man står inför sin Herre, varje dag i ett ödmjukt tillstånd. Ett tillstånd där man tackar Herren för Hans gåvor, där man tackar för Hans välsignelser, där man ber om Hans gåvor, Hans förlåtelse och Hans Paradis medan man söker tillflykt hos Honom ifrån Helvetet.

De fem obligatoriska bönerna består av böner som bes under dagen samt böner som utförs tidigt på morgonen, i gryningen, samt sent på natten. Dessa böner är fajr som bes i gryningen, dhuhr som utförs på middagen, ’asr som utförs runt mitten av eftermiddagen, maghreb som utförs strax efter solnedgången och ’isha som bes vid natten när mörkret har tagit över.

Utöver dessa fem obligatoriska bönerna finns frivilliga böner så som nattbönen, specifika böner innan och efter de obligatoriska bönerna, samt fler.

Det finns många religiösa, spirituella och världsliga fördelar med bönen. Numer finns det även vetenskapliga rapporter som bekräftar fördelarna med de specifika rörelserna man utför under en islamisk bön. 

Allmosa (az-Zakaat)

Allah har skapat människor på olika sätt, olika nivåer av kunskap, olika hudfärger, olika intressen och likaså ser deras försörjning olika ut. Vissa människor har Han gjort rika och andra fattiga. På så sätt testar Han de rika om de kommer visa tacksamhet och på så sätt testar Han de fattiga för att sätta deras tålamod på prov. De troende är dock ett broderskap och broderskap baseras på omtänksamhet, vänlighet, kärlek och nåd. Allah påbjöd zakaah och Han säger:

Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem – dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt. (Koranens Budskap, kapitel 9 vers 103)

Med allmoseskatten stärks kärleken mellan de rika och de fattiga, hatet minskas eller tas bort och man tillför en viss säkerhet. Det är ett sätt att rensa sitt välstånd och rensa själen på girighet och snålhet. Zakaat är tänkt att gå till de som är i behov. Vidare finns många regler kring zakaah, hur det samlas in, hur det ska räknas ut samt hur det ska fördelas.

zakat
ramadan

Fastan (as-Sawm)

I det här fallet pratar vi om fastan under månaden av Ramadan. Det innebär att man under Ramadan avstår, under dagen, från att dricka, äta och sexuella umgängen. Detta gör man dagligen under en hel månad (29-30 dagar). Man får lov att äta, dricka samt ha sexuella umgängen med sin make / maka från solnedgången till soluppgången. Men från soluppgången till solnedgången (dvs dagen) skall man avstå från dessa saker då de bryter fastan.

Fastan har generellt otroligt många fördelar, medicinskt, för kroppen (hälsan). Det är ett sätt att både förhindra och motarbeta många sjukdomar. Men utöver det så är det ett sätt att öka i dyrkan, att stärka relationen till Skaparen, att stärka själen, öka tålamodet och mjukna upp hjärtat. Allah nämner i Koranen det främsta syftet för fastan under Ramadan:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (Koranens Budskap, kapitel 2 vers 183)

Även denna pelare har ett antal punkter som man behöver tänka på som exempelvis vem är fastan under Ramadan obligatorisk för? Vilka andra grejer bryter fastan? Vad gör man ifall man är sjuk och inte kan fasta? Resande? Och många andra saker.

Pilgrimsfärd (al-Hajj)

Allah har gett muslimerna en Qiblah (riktning för bönen) som de vänder sig till när de ber och åkallar Allah, oavsett vart de befinner sig. Qiblah är det som är känt som Ka’bah, finns i Makkah al-Mukarramah:

Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské]. (Koranens Budskap, kapitel 2 vers 144)

Den femte pelaren, som är pilgrimsfärden, är en färd som görs till Ka’bah och detta är ett sätt för Islam att förena muslimerna. Det är ett sätt som samlar muslimerna över hela världen på ett och samma ställe. Allah gjorde det till ett obligatoriskt moment för alla vuxna, förnuftiga muslimer som har möjligheten att utföra pilgrimsfärden. Det är ännu en stor handling av dyrkan genom vilken muslimen kan komma närmare Allah, göra sig förtjänt av enorma belöningar, bli förlåten och uppnå framgång.

Hajj består av flertal moment och leds ofta i grupper med kunniga och erfarna personer som instruerar grupperna hur och vad som behöver göras.

hajj