ramadan
Islamiska artiklar

Ramadan – en introduktion

Bismillah

I Allahs, den Nåderikes den Barmhärtiges, Namn. All lov och pris tillkommer Honom, den Högste. Vi söker vår tillflykt hos Honom från det onda i våra själar och i våra handlingar. Må Allahs frid och välsignelser vara över vår älskade Profet Muhammad, hans familj, hans följeslagare och de som följer i deras fotspår.

Ramadan är en välsignad månad. Det är en månad fylld med välsignelser och en månad som sticker ut på många sätt jämfört med övriga månader. Allah gjorde fastan under den här månaden till en utav Islams fem pelare. Allah den Högste säger i Koranen, i surah al-Baqarah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut.” [Koranens Budskap, 2:185]

Vidare har det återberättats av ibn ’Umar att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Islam byggs på fem (pelare): vittnesmålet att det inte finns någon gudom värdig dyrkan förutom Allah och att Muhammad, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, är Allahs Sändebud, utförandet av bönen, att betala zakah, fastan under Ramadan och Hajj till Huset.” Hadíthen antecknades av både Bukhari och Muslim.

Koranens månad & Laylat al-Qadr

I samma vers (ovanstående) hittar vi även svaret på varför det kallas för Koranens månad. Det är månaden då Allah uppenbarade Koranen. Allah säger även i surah al-Qadr:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

”SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.” [Koranens Budskap, 97:1]

Låt oss bygga vidare från den versen och lägga till fler verser från samma kapitel:

”SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!” [Koranens Budskap, 97:1-5]

Det här är ännu en sak som gör Ramadan till en otroligt speciell månad, må Allah låta oss uppleva Ramadan och ta del av alla dessa välsignelser. Av dessa verser får vi veta att i den här vackra månaden finns natten som är bättre än tusen månader – Laylat al-Qadr. Den här otroliga natten har en speciell status och det finns många ahadith (återberättelser) som berättar om den här natten. En av dessa är hadíthen av Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, som sade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Det har kommit till er Ramadan, en välsignad månad där Allah har påbjudit er att fasta, under vilken portarna till himlen öppnas och portarna till Helvetet stängs och de rebelliska djävlarna kedjas fast. I den finns en natt som är bättre än tusen månader och den som berövas av dess godhet har verkligen berövats.” (Antecknats av an-Nasaa’i 2106, Ahmad 8769 och klassad som saheeh av shaykh al-Albaani i Sahíh at-Targhib, 999)

Må Allah låta oss uppleva den här natten!

Utplåning av synder

Alla dessa saker som vi nämner nu är endast några utav alla välsignelser och saker som gör Ramadan till en otroligt speciell månad. Under den här månaden finns det många sätt att rensa sig själv från synder, med Allahs tillåtelse, och samla på sig massor med goda gärningar, med Allahs tillåtelse. Under Ramadan har Allah gjort fastan och nattbönen till ett sätt att hitta Allahs förlåtelse och utplåning av synderna. Det har antecknats i Sahíh al-Bukhari (2014) och Muslim (760) att Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Den som fastar Ramadan på grund av imaan (tro) och i hopp om belöning, hans forna synder kommer att förlåtas.”

Både Bukhari och Muslim har antecknat följande hadíth som också återberättades av Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, som sa att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sa:

”Den som spenderar nätterna av Ramadan i bön på grund av imaan (tro) och i hopp om belöning, hans forna synder kommer förlåtas.”

Jag känner ett behov att poängtera här, och Allah vet bäst, att med synder i dessa två ahadith menas mindre synder. Stora synder skulle kräva uppriktig tawbah (ånger) – må Allah låta oss uppnå uppriktig tawbah.

Befrielse från Elden

Den här månaden, så som vi nämnde ovan, är månaden då Allah öppnar upp portarna till Paradiset och stänger portarna till Helvetet. Dessutom har Allah varje natt folk som Han löser ut från Elden så som det nämns av Imam Ahmad i hadíthen från Abu Umamah som sa att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Vid varje (iftar) brytande av fastan har Allah folk som Han löser ut.”

Denna hadíth klassas som autentisk av shaykh al-Albaani i Sahíh at-Targhib, 987. I en annan återberättelse som antecknades av ibn Maajah står det att Jabir återberättade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Sannerligen, Allah har folk som Han löser ut vid tiden av brytandet av fastan (iftar), och det är under varje natt.” (Sunan ibn Maajah, 1643) Denna hadíth klassades som hasan (god) av shaykh al-Albaani.

I en annan återberättelse, antecknad av al-Bazzar (Kashf 962), står det att Abu Sa’id sade: ”Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ’Allah har folk som Han löser ut varje dag och natt – dvs i Ramadan – och varje muslim har en bön som besvaras varje dag och natt.'”

Jag har varit med om föreläsningar där det har funnits närvarande personer som hade svårt att förstå dessa återberättelser. En fråga som ständigt dök upp var: ”Finns det folk i Helvetet nu?”. För att enklare förstå dessa ahadith kan vi ta en titt på några andra, bland annat följande:

Abu Hurairah återberättade att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Ingen av er kommer att träda in i Paradiset utan att han får se platsen som han skulle ockuperat i Helveteselden om han hade gjort onda gärningar, så att han kan vara mer tacksam. Ingen kommer att träda in i Helveteselden utan att han får se platsen som han skulle ockuperat i Paradiset om han hade gjort goda gärningar, så att det kan orsaka sorg för honom.” Denna hadíth antecknades av Imam al-Bukhari i hans Saheeh.

Att Allah ”löser ut folk från Helvetet” är en uppmuntran för den troende att söka förlåtelse, uppriktigt ångra sig och be Allah om beskydd och frälsning från Helveteselden. Ibn Rajab al-Hanbali, må Allah vara nådig över honom, förklarade i Lata’if al-Ma’arif att detta är en uppmuntran att söka förlåtelse och nåd från Allah och att Allah omfamnar folk med dessa varje natt under Ramadan. Imam an-Nawawi, i sin förklaring av Saheeh Muslim, betonade vikten av att söka frälsning från Helveteselden genom handlingar av dyrkan, genom ånger och rättfärdiga gärningar – speciellt under Ramadan. Han påpekade hur viktigt det är att använda det här tillfället för att söka Allahs förlåtelse och nåd. Ibn Hajar al-Asqalani, i Fath al-Bari, förklarade hur viktigt sökandet av Allahs förlåtelse och nåd är. Han poängterade att även om Allah kan rädda folk från Helvetet när Han än vill så är detta en uppmuntran för Allahs tjänare att under Ramadan engagera sig ytterligare i dyrkan och sökandet av Allahs förlåtelse och nåd.

Fastan är gott för oss – multiplicerad belöning

För att gå vidare, låt oss ta upp fastan under Ramadan igen. Fastan är inte bara bra för oss medicinskt utan fastan under Ramadan har otroliga effekter på våra hjärtan och våra själar. Allah nämner fastan i surah al-Baqarah, bland annat i följande vers:

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” [Koranens Budskap, 2:183]

Fastan är ett sätt att uppnå och öka ens taqwa, ens fromhet och gudsfruktan. Det är ett sätt att bli starkare i tron och avstå från synder. Det är dessutom ett sätt att rensa synderna som man har begått. Det nämns i en hadíth att fastan under Ramadan är ett sätt att rensa synderna (små synder) från förra Ramadan till den aktuella Ramadan. Det återberättas att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”De fem dagliga bönerna, från en jumu’ah till nästa och från en Ramadan till nästa är utplåning för (synderna som har begåtts) emellan så länge man undviker stora synder.”

Denna återberättelse kan hittas i Sahíh Muslim (233).

Att fasta under Ramadan och bygga på med sex dagar under Shawwal är ett sätt att få otrolig mängd med goda gärningar. Det återberättas i en hadíth som finns antecknad i Sahíh Muslim att Abu Ayyub al-Ansari sade: ”Den som fastar under Ramadan och sedan följer upp det med sex dagar av Shawwal, det är som att fasta en livstid.”

I hadíthen som antecknades av Ahmad står det att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Den som fastar Ramadan, en månad är som tio månader, och fastan av sex dagar efter al-Fitr kommer att fullborda året.”

Som en del lärda förklarar, om vi utgår ifrån att varje god gärning multipliceras med 10+ skulle varje dag av Ramadan motsvara minst 10 dagar, 30 dagar 300. Ytterligare 6 dagar av Shawwal skulle ge 360 dagars belöning av fastan. Reflektera över hadíthen som antecknades av an-Nasaa’i och ibn Maajah (se Sahíh at-Targhib wa’l-Tarhib 1/421):

”Allah har gjort för varje god gärning (multiplicerad) med 10 som det, så en månad är som fastan av 10 månader och fastan av 6 dagar kompletterar året.”

I orden som antecknades av ibn Khuzaymah står det: ”Fastan under månaden Ramadan ger belöning motsvarande 10 som det och fastan för 6 dagar ger belöningen motsvarande 2 månader och det är fastan under ett helt år.”

Jag vill poängtera här, och Allah vet bäst, att de lärda har sagt att det går bra att fasta de 6 dagarna under Shawwal antingen direkt efter Eid eller efter några dagar. Dessa 6 dagar behöver inte heller vara sammanhängande utan kan fastas enligt det som är lättare för personen. Om man däremot har missat några dagar under Ramadan behöver detta diskuteras vidare. Du kan alltid kontakta moskén på mejl: info@isc-uddevalla.se för att få svar på dina frågor in shaa Allah.

Qiyaam med imamen, ’Umrah och iftar

En annan stor belöning finns i qiyaam under Ramadan med imamen tills han blir färdig. Detta kommer att antecknas för personen som om han spenderade hela natten i bönen baserat på återberättelsen som antecknades av Abu Dawud (1370) och andra. Det är återberättelsen av Abu Dharr, må Allah vara nöjd med honom, som sade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Den som ber qiyaam med imamen tills han blir färdig, det kommer antecknas för honom som att han spenderade hela natten i bönen.” (Klassad som sahíh – autentisk – av shaykh al-Albaani i Salat at-Taraweeh, sid. 15).

Den som har möjligheten kan utföra ’Umrah under Ramadan och ta del av en stor belöning. Det har antecknats av Imam Bukhari och Imam Muslim från ibn ’Abbas som sa att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade till en kvinna bland Ansaar:

”Vad hindrade dig från att göra hajj med oss?” Hon svarade: ”Vi hade bara två kameler som vi använde för att hämta vatten.” Så hennes make och son hade gått och gjort Hajj på ena kamelen och han lämnade den andra som de kunde använda för att hämta vatten. Han sade: ”När Ramadan kommer, gå och gör ’Umrah för ’Umrah i Ramadan är likt Hajj (i belöning).”

Jag vill dock poängtera här, och Allah vet bäst, att detta inte lyfter plikten att utföra Hajj från en person. Plikten står kvar. Dvs om du gör ’Umrah under Ramadan så betyder det inte att du inte behöver göra Hajj om du inte redan har gjort det. Hadíthen talar om belöningen.

Det finns en hel del fler välsignelser och saker som jag önskar nämna men jag ska avsluta med en sak som de flesta av oss kan ta del av och det är faktumet att det är mustahabb – rekommenderat – att under Ramadan erbjuda iftaar till de som fastar. Zayd ibn Khalid al-Juhani, må Allah vara nöjd med honom, sade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

”Den som ger iftar till den som fastar kommer att få belöning likt hans, utan att det minskar från den fastande personens belöning något.”

Hadíthen antecknades av bland annat at-Tirmidhi (807) och klassades som sahíh av shaykh al-Albaani i Sahíh at-Tirmidhi, 647. Detta är ett enkelt sätt att samla på sig massor av belöningar under denna månad.

Som vi ser så har Ramadan med sig så mycket gott som vi kan ta del av och gynnas. Det är en månad full med möjligheter och den som tar vara på tiden under Ramadan kommer att finna framgång. Den som slarvar med tiden under denna månad, sover bort det mesta, är lat och slarvig… den personen kommer sannerligen att berövas.

Må Allah låta oss uppleva Ramadan och skänka oss barakah i vår tid. Må Allah skänka oss styrkan att sträva på Hans väg och hålla fast vid det som Han älskar och är nöjd med samt må Allah hjälpa oss så att vi håller oss borta från det som Han hatar och är missnöjd med.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.