koranens månad
Islamiska artiklar

Ramadan – Koranens månad

I Allahs, den Nåderikes den Barmhärtiges, Namn. All lov och pris tillkommer Honom, den Högste. Vi söker vår tillflykt hos Honom från det onda i våra själar och i våra handlingar. Må Allahs frid och välsignelser vara över vår älskade Profet Muhammad, hans familj, hans följeslagare och de som följer i deras fotspår.

I den förra artikeln om Ramadan tog vi oss igenom en introduktion där vi nämnde en del fördelar med Ramadan och varför Ramadan har den höga statusen som den har. Vi gick igenom några verser från Koranen och vi nämnde några återberättelser som tillsammans gav oss en sammanfattning om värdet av Ramadan. I den här artikeln ska vi gå in på ämnet Ramadan – Koranens månad där vi ska nämna några verser och återberättelser som beskriver Koranen men också sambandet mellan Koranen och Ramadan.

Koranen i Ramadan

Allah den Högste säger i Koranen:

”SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.” (Koranens Budskap, 97:1)

”Ha Meem. VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna]” (Koranens Budskap, 44:1-3)

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.” (Koranens Budskap, 2:185)

Det nämns i Tafseer at-Tabari, 20/129, att ibn ’Abbaas sade: ”Jibreel, frid vare över honom, kom ner med allt (hela Koranen) på en gång under Laylat al-Qadr, från al-Lawh al-Mahfooz till den lägsta himlen, till Bayt al-’Izzah och Jibreel dikterade den till de änglarnas skriftlärda. Sedan förde Jibreel den ner till Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, del för del och mellan den första och den sista (delen) var 23 år.”

Det här uttalandet bör förklara lite mer sambandet och hur det faktiskt såg ut samt vad verserna ovan innebär.

Koranen – instruktionen till framgång

Koranen – Allahs Ord – är en välsignelse som Profetens, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, ummah – nation – har fått, som ingen annan ummah innan har fått. Reflektera över följande verser som beskriver självaste Koranen:

”Alif Laam Meem. DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen” (Koranens Budskap, 2:1-2)

”Alif Laam Meem. GUD – det finns ingen annan gud än Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet i äldre tid, till vägledning för människorna och det är Han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Ett strängt straff väntar dem som förnekar [sanningen i] Guds budskap – ja, Gud är allsmäktig och hämnden är Hans.” (Koranens Budskap, 3:1-4)

”Gud visade sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom; innan dess var de helt uppenbart på orätt väg.” (Koranens Budskap, 3:164)

”MÄNNISKOR! Ni har tagit emot bevis [för sanningen] från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus [som skall lysa er]. Dem som tror på Gud och söker styrka hos Honom skall Han innesluta i Sin nåd och Sin barmhärtighet; ja, Han skall leda dem till Sig på en rak väg. (Koranens Budskap, 4:174-175)

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Guds vilja!” (Koranens Budskap, 16:89)

Dessa verser är endast några av de verser som beskriver Koranen. Denna Bok är ingen vanlig bok. Koranen är Allahs ord, en vägledning för den som väljer att följa det som nämns däri. Den som väljer att följa Koranens instruktioner, i både plikter och förbud, kommer sannerligen – med Allahs tillåtelse och vilja – att uppnå framgång både i den här världen och i livet efter detta. Genom att recitera, läsa och reflektera över Koranen kan vi finna svar på frågor som vi annars inte kan besvara. Där hittar vi även botemedlet för våra hjärtan och våra själar. Många föreläsare har i sina föreläsningar relaterat Koranen till medicin som man får av sin läkare när man är sjuk; lägger man det bara i bokhyllan fortsätter man gå runt sjukt men börjar man använda medicinen kommer man eventuellt att tillfriskna.

Allahs ord

Koranen är inte skapad utan Koranen är Allahs, den Upphöjde, ord. Det som menas, så som de lärda beskriver, är att Allah den Högste har talat orden av Koranen som Jibreel, frid vare över honom, hörde från Honom och tog med sig ner till Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, och framförde till honom. Därmed dras slutsatsen att Koranen inte är skapad eftersom samtliga utav Allahs attribut är eviga, utan början – dvs. inte skapade. Bland dessa attribut finns även talet eller orden av Allah, vilket inkluderar Koranen. Det är genom det här resonemanget som de lärda har dragit slutsatsen att Koranen inte är skapad eftersom det är Allahs ord och det är en utav Hans attribut.

För att öka förståelsen för dessa saker och kunskapen om Allah rekommenderar vi dig att läsa böcker i området ’Aqeedah. Exempel på böcker som finns översatta på olika språk kan vara: Kitaab at-Tawhid, Usool ath-Thalathah, ’Aqeedah Tahawiyah, The fundamentals of Tawheed av shaykh Abu Ameenah, och andra.

Här är det viktigt att förstå skillnad på det som Allah gör och det som en människa har gjort. Om vi reflekterar över det första steget vilket är att Allah talade (dvs. Allahs ord) och att Jibreel, frid vare över honom, hörde det från Allah och förmedlade det till Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, och att Profeten i sin tur förmedlade det till oss. Detta, Allahs ord och tal, är en utav Allahs attribut som inte är skapat i dess bokstäver och ord; samma regel tillämpas Allahs röst som Han talade med och som Jibreel hörde från Honom. Allt detta som vi nämnde nu faller under en kategori som vi skulle kunna kalla Allahs ord som inte är skapat, oavsett hur man sedan skriver det, reciterar det, etc.

Det andra steget skulle vara att någon – en person – som bär vidare på Allahs ord, skriver ner dessa ord i en bok, läser från boken och hör dem, etc. Allt detta faller i en kategori där människan skapar en bok som består av orden som Allah har talat, etc. Jag bifogar en längre förklaring av detta i följande länk: klicka här. Så, kortfattat, personens hand är skapad, bläcken han skriver med är skapat, pappret som han skriver på är skapat, personens tunga är skapad, rösten som tillhör personen är skapad. Alla dessa är endast behållare i vilka personen bär vidare Allahs ord och framför till andra.

Imam Muhammad ibn Isma’eel al-Bukhari, må Allah vara nådig över honom, sa i Khalq Af’aal al-’Ibaad:

”Abu ’Abdullah ibn Isma’eel sade: ’Jag hörde ’Ubaydullah ibn Sa’eed säga: ’Jag hörde Yahya ibn Sa’eed säga: ’Jag hörde alltid våra följeslagare säga att folkets handlingar är skapade.”’

Abu ’Abdullah sade: ’Deras rörelser, röster, handlingar och skrivande är skapat. Vad gäller Koranen som reciteras, antecknas i Mushaf, skrivs ner och memoreras i folks hjärtan så är det Allahs ord och är inte skapat. Allah den Högste säger:

”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” (Koranens Budskap, 29:49)

Ishaaq ibn Ibrahim sade: ’Vad gäller behållarna, vem tvivlar på att de är skapade?'”

Shaykh al-Islam ibn Taymiyah, må Allah vara nådig över honom, sade i Majmoo’ al-Fataawa (12/98):

”När vi reciterar Koranen så gör vi det med våra röster som är skapade, som inte kan efterlikna rösten av Herren. Koranen som vi reciterar är Allahs ord, framförda från Honom och inte hörda direkt från Honom. Utan vi reciterar med våra röster. Orden är Skaparens ord men rösten är ljud av recitatören, så som det beskrivs av Koranen och Sunnah och logiken. Allah den Högste säger:

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].(Koranens Budskap, 9:6)

Och Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ’Försköna Koranen med era röster.'”

Det här är en rubrik som vi hade kunnat fortsätta skriva om i flera artiklar men vi pausar här för att fortsätta med nästa punkt. För den som vill läsa mer om detta kan klicka in sig på tidigare nämnda länk.

Speciell plats hos Allah

I en återberättelse som antecknades av Ibn Majah och Ahmad återberättas det att Anas ibn Malik, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade:

’Sannerligen har Allah sitt folk bland mänskligheten.’ De sade: ’Å Allahs Sändebud, vem är de?’ Han sade: ’De är folket av Koranen, Allahs egna personer och de som är närmast Honom.'”

Denna hadíth klassades som saheeh av al-Albaani i Saheeh ibn Majah.

Al-Minnawi, må Allah vara nådig över honom, sade:

”Det är de som memorerar Koranen och handlar i enlighet med den – de är Allahs folk som är nära Allah så som ens familj är nära en. De kallas därmed så som ett sätt för att hedra dem precis som Ka’bah kallas för Allahs Hus.

Al-Hakím at-Tirmidhi sade: ’Detta tillämpas endast recitatören vars hjärta är fritt från sjukdomar och vars beteende är fritt från misskötsel. Ingen kan vara av Allahs egna folk utan den som är ren från synd både utåt och inåt och som gör handlingar av dyrkan till Allah. Då kommer han att vara en utav Allahs egna folk.'” (Fayd al-Qadeer 3/87)

Koranens status

Koranen har en otrolig status och muslimerna bör utan tvekan avsätta tid för att recitera, memorera och studera Koranen – dagligen! Förutom alla de verser och återberättelser som vi har nämnt ovan, reflektera över följande:

Uthmaan ibn Affan återberättade att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”De bästa av er är de som lär sig Koranen och lär ut den.” (Saheeh al-Bukhari)

Dhurrah bint Abi Lahab återberättade att en man stod upp för Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, medan han var på minbar och han sa: ”Å Allahs Sändebud, vem bland folket är bäst?” Profeten sade: ”De bästa av folket är de som reciterar Koranen mest, som fruktar Allah mest, som gör mest i att påbjuda det goda och förbjuda det onda och som gör mest för att skydda släktbanden.” (Musnad Ahmad och klassad saheeh av Ahmad Shakir)

Abu Hurairah sade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Den som lyssnar på en vers från Allahs Bok kommer att få en mångfaldig belöning. Den som reciterar en vers kommer att få ett ljus över sig på Återuppståndelsens Dag.” (Musnad Ahmad; klassad som god av as-Suyuti)

Dessa är bara några återberättelser av många fler som beskriver Koranens status för oss. Det finns många fler som vi hade kunnat nämna som exempelvis återberättelsen att Koranen kommer att medla på Domedagen för den som brukade recitera mycket, och många fler återberättelser. Må Allah göra oss av de som spenderar mycket tid med Koranen, som uppriktigt reciterar och memorerar den i jakt om belöningen hos Allah den Högste.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.