All Sermons
broderskap
Bible Passage
This content is part of a series Broderskap, in topic Khutbah & .

Broder- & systerskap i Islam

  • Amar
Date preached March 17, 2023

Dagens fredagspredikan handlade om bröder- och systerskap i Islam. En arab är inte bättre än en icke-arab och en icke-arab är inte bättre än en arab; alla tillhör vi samma broder- och systerskap oavsett nationalitet, hudfärg eller status. Nedan följer några utav verser och återberättelser som handlar om ämnet:

Allah säger i Koranen, kapitel 49 vers 10:
”De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.”

Allah säger i Koranen, kapitel 3 vers 103:
”Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.”

Allah säger i Koranen, kapitel 9 vers 71:
”MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud.”

Det återberättas att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Hata inte varandra, avundas inte varandra, vänd inte ryggen till varandra utan var Allahs tjänare som bröder. Det är inte tillåtet för en muslim att överge sin broder i mer än tre dagar.” (Sahíh al-Bukhārī 5718)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, sade i en annan återberättelse: ”Se upp för misstänksamhet eftersom misstänksamhet är det falskaste av berättande. Sök inte varandras fel, spionera inte på varandra, tvista inte med varandra, avundas inte varandra, hata inte varandra och vänd inte ryggen till varandra. Utan var Allahs tjänare som bröder.” (al-Bukhārī 5719)

Sannerligen, Islam betonar genom dessa verser och återberättelser vikten av bröder- och systerskap. Dessa texter visar även hur viktigt det är att motarbeta all hat, avund och annat dåligt som kan finnas oss emellan. Det är oerhört viktigt att förstå att i Islam finns det inte plats för rasism, nationalism eller något annat som skulle uppmuntra en grupp att känna överlägsenhet över annan.

In series Broderskap